Icon Location
ที่อยู่ : 14 ถ.พุธมณฑลสาย 2 ซอย 11 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
icon telephone icon facebook icon instagram icon line icon youtube
background news

อบรม “ก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ”


บนโลกของการแข่งขันในยุคปัจจุบัน ต่างยอมรับกันว่า ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกของธุรกิจ ทำให้เกิดกระแสของการต่อสู้ทางธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งการแข่งขันภายในและภายนอกประเทศ เป็นผลทำให้การต่อสู้ทางธุรกิจ จำเป็นต้องมีรูปแบบมากยิ่งขึ้น ใครสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด ก็เป็นผู้ที่มีโอกาสในชัยชนะมากเท่านั้น

ดังนั้นทางคณะผู้บริหาร ซึ่งนำโดย คุณปรีดา ขจรโกวิทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เครือปรีดากรุ๊ป คุณ ธนกฤต ขจรโกวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการ และคุณณิชาภา ขจรโกวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการ จึงมีนโยบาย ต้องการเร่งที่จะปรับทีมงานจากการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการที่จะฝึกทีมงานขาย เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถที่จะทำงานขายเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทีมงานขายนั้นเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนการทำงานขององค์กร ดังนั้น จึงได้จัดให้มีการอบรม หลักสูตรก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ ให้กับ ฝ่ายขายทุกคน ในบริษัท

โดย คุณจำเริญ เรืองศรีอรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จำเริญ โบรกเกอร์ จำกัด  ที่มาเผยเคล็ดลับการขายหลายมิติ สร้างความแตกต่าง“เพื่อนำความรู้ที่ได้อบรมไปพัฒนา และนำไปปฏิบัติได้ในสถานการณ์ต่างๆ สู่ความสำเร็จในงานขาย อย่างแท้จริง