Icon Location
ที่อยู่ : 14 ถ.พุธมณฑลสาย 2 ซอย 11 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
icon telephone icon facebook icon instagram icon line icon youtube
background news

ตรวจสุขภาพประจำปี 2565 : Preeda Group


บริษัท ในเครือ ปรีดากรุ๊ป ทางคณะผู้บริหาร คุณปรีดา ขจรโกวิทย์ กรรมการผู้จัดการ ได้ใส่ใจสุขภาพของพนักงานทุกคนในบริษัท และเล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านสุขภาพพลานามัยของพนักงาน ประสงค์จะให้พนักงานได้ตระหนักถึงการดูแลและเอาใจใส่สุขภาพร่างกายของตนเอง เพราะการมีสุขภาพร่างกายที่ดี  สุขภาพจิตก็จะดีตามมา พนักงานจึงจะสามารถทำงานและพัฒนางานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ จึงมีนโยบายบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานในทุกๆปี ซึ่งปีนี้ ได้จัดให้มีการตรวจ สุขภาพประจำปีสำหรับพนักงาน ในวันที่ 4 เมษายน 2565 โดยมีจุดประสงค์เพื่อทราบถึงอาการปกติ และไม่ปกติของร่างกายเพื่อรับคำแนะนำและการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์เพื่อเป็นการป้องกันโรค เสริมสร้างสุขภาพ และพลานามัยที่ดีเพื่อง่ายต่อการรักษาในโรคที่ตรวจพบตั้งแต่เริ่มแรก ทำให้มีโอกาสหายเป็นปกติได้การตรวจสุขภาพประจำปีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการสำหรับพนักงานและมิได้คิดค่าใช้จ่ายกับพนักงานแต่อย่างใด ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยความห่วงใยในสวัสดิภาพ และสุขภาพของพนักงาน ที่ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของบริษัทฯ

ผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานทุกคนจะใส่ใจสุขภาพ และมีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงตลอดไป