Icon Location
ที่อยู่ : 14 ถ.พุธมณฑลสาย 2 ซอย 11 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
icon telephone icon facebook icon instagram icon line icon youtube
background news

ฝึกอบรมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะความสามารถในการทำงาน ให้กับบุคลากร Preeda Group


บริษัท ในเครือ ปรีดากรุ๊ป ( บริษัท อี เอส ที (2014) จำกัด,บริษัท ซีพีเค เซลล์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (2001) จำกัด,บริษัท เอส พี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซลล์(2001) จำกัด และ บริษัท พีเค โปรเวิร์ค จำกัด )โดยคณะผู้บริหาร คุณปรีดา ขจรโกวิทย์ กรรมการผู้จัดการ และคุณธนกฤต ขจรโกวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญต่างๆ ของบุคลากรว่ามีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจบริษัทอย่างแท้จริง ทั้งได้ระลึกอยู่เสมอว่าหนทางที่จะบรรลุให้ถึงซึ่งเป้าหมายดังกล่าวนั้น ต้องเกิดขึ้นจากการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทและพนักงานทุกคน กล่าวคือบริษัทได้เปิดโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาเพื่อความเติบโตของพนักงาน ขณะเดียวกันก็เป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อความสำเร็จ อันจะเกิดขึ้นจากโอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาดังกล่าวด้วยความมุ่งมั่นอย่างจริงใจ

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวนโยบายการฝึกอบรมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะความสามารถในการทำงาน การพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการฝึกอบรมในทุกระดับชั้น ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในบริษัท การเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาอบรมในบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานในการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น ไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

และในช่วงการทำธุรกิจในยุคที่องค์กรต้องรับมือกับ Digital Transformation และ Disruptive Technology และทุกๆ ธุรกิจก็ยังคงต้องพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้ได้ แต่ละองค์กรต้องปรับตัว จึงจัดอบรมในหัวข้อ

โครงการ อบรม หลักสูตร การปิดการขายผ่านช่องทางออนไลน์โดยADMIN

หลักการและเหตุผล         

            อาชีพนักขายเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงระบบอวัยวะสำคัญต่างๆ ในร่างกาย ในชีวิตเราจะพบเจอนักขายหลากหลายรูปแบบ ทั้งนักขายที่ดี มีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อลูกค้ำ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง หรือในทางตรงกันข้าม เราอาจจะพบเจอกับนักขายที่ไร้ความรับผิดชอบ ขาดความเป็นมืออาชีพ ไม่มีจิตวิญญาณของการเป็นนักขายอย่างแท้จริง

 การสร้างตัวตนผ่านช่องทางการขายสามารถทำได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือผ่านการทำการตลาดรูปแบบ CSR หรือการสร้างบทบาทความสำคัญของตนผ่านรูปแบบช่องทางผ่านสื่อต่ำงๆ รวมถึงเทคนิคการตอบคำถามทางอินบ๊อกอย่างมืออำชีพ เช่น LINE, Facebook, Instagram, Twister และ YouTube เป็นต้น

วัตถุประสงค์

         1. เพื่อให้พนักงานขายเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และรับรู้ในฐานะผู้ทำงานสำคัญอันดับหนึ่ง ขององค์กรธุรกิจ

             2. สร้างทัศนคติที่ดีด้านการมองเห็นคุณค่าของงานการขายที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ และส่งผลต่อเนื่องสู่คนรอบข้างทั้งเพื่อนร่วมอาชีพ ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร ที่มีส่วนในเส้นทางความสำเร็จของพนักงานขาย

             3. เพื่อให้พนักงานขายค้นพบพลังการขายที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง สามารถทุ่มเทให้กับงานการขายได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่ท้อถอยหรือหมดพลัง และยังสามารถเติมพลังให้กับตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทุกที่ ทุกสถานการณ์

             4. เพื่อสร้างทีมขายขององค์กรที่แข็งแกร่งเป็นหนึ่งเดียว สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างประสานสอดคล้อง ไม่เกิดปัญหาด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลในทีมขาย ส่งผลโดยตรงถึงความสำเร็จในภาพรวมขององค์กร